Copyright © 1996-2015 IDAX
Zak³ad produkcyjny PPHU Wolltexpol powsta³ w 1992 roku
i ma swoj¹ siedzibê w Barcinie.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo szeroki asortyment ko³der, poduszek, koców, ocieplaczy we³nianych. Z roku na rok rozszerzamy nasz¹ ofertê o nowe produkty: pokrowce
i podk³ady ochronne na materace.

Produkty s¹ wykonywane z najwy¿sz¹ starannoœci¹
z u¿yciem najlepszej jakoœci materia³ów, gwarantuj¹cych satysfakcjê z ich u¿ytkowania. Nasz¹ wiedzê zdobyt¹ na przestrzeni lat ³¹czymy z nowoczesnymi rozwi¹zaniami. Posiadamy certyfikaty na swoje wyroby.
PPHU Wolltexpol, 88-190 Barcin, ul. Polna 15, tel./fax - 52 383 67 55
carcajou