K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała - Doradztwo i Szkolenia K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała - Doradztwo i Szkoleniaspace space 267-513-4029

Strona główna

Upoważniony Przedsiębiorca (eng. Authorised Economic Operator – AEO).

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach celnych. Na mocy art. 5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) została powołana instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy. Celem wprowadzenia tej zmiany było podniesienie bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego.

Zmiana ta dotyczy wszystkich podmiotów związanych z obrotem towarowym z krajami z poza Unii Europejskiej (UE), w tym m.in. eksporterów i ich dostawców, importerów, spedytorów, firm logistycznych, spedycyjnych i transportowych, agencji celnych, operatów portów morskich i lotniczych.

Uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy jest potwierdzane certyfikatem AEO (dotychczas świadectwo AEO, obecnie pozwolenie AEO) wydanym przez właściwy organ celny. Świadectwo wydane w jednym z krajów UE obowiązuje na terenie całej Wspólnoty.

Podobne wymogi bezpieczeństwa zostały wprowadzane (np. w USA C-TPAT) i będą wdrażane we wszystkich krajach członkowskich Światowej Organizacji Ceł (WCO). UE podpisuje umowy, które pozwalają na wzajemne uznawanie świadectw wydanych w UE oraz w innych krajach WCO (tj. USA, Kanada, Japonia, Chiny oraz Norwegia i Szwajcaria).

W zależności od rodzaju certyfikatu, który chce uzyskać przedsiębiorca, musi on spełnić określone przepisami prawa warunki i kryteria m.in. w zakresie wypłacalności, zgodności z prawem celnym i wymogami bezpieczeństwa (informatycznego i fizycznego).

Ubieganie się o świadectwo / powolenie AEO jest dobrowolne, zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak krajowe przewidują liczne przywileje dla wiarygodnych przedsiębiorców AEO.

1 maja 2016 weszły w życie kolejne zmiany w przepisach celnych. Zmianie uległy m.in. kryteria AEO, ale także zasady wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych. Przedsiębiorca, który chce uzyskać takie pozwolenie, musi spełnić warunki i kryteria zbliżone to tych, które stawia się firmom ubiegającym się o pozwolenie AEO. 

Do 1 maja 2019r. wszystkie dotychczas wydane pozwolenia na uproszczenia oraz świdectwa AEO muszą zostać zweryfikowane według nowych zaostrzonych kryteriów. Przedsiębiorstwo, które nie spełni tych kryteriów straci powolenie i/lub świadectwo AEO. Audyty już trwają, ponowna weryfikacja zakończy się 1 maja 2019r.

Jeżeli potrzebują Państwo:

- wsparcia w procesie przygotowania i ubiegania się o pozwolenie AEO lub pozwolenie na procedurę uproszczoną

- audytu AEO, który przygotuje firmę do weryfikacji posiadanego świadectwa AEO wg. nowych kryteriów

- szkolenia, które przygotuje zespół, do przeowadzenia projektu w przedsiębiorstwie i audytu Izby Administracji        Skarbowej

oferujemy profesjonalną pomoc.

Szczegółowe informacje na temat naszych usług znajdą Państwo na stronie 714-817-3829.

Formularz kontaktowy