လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္အမွတ္: 20FC/2015-2016(YGN)

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ေဆးကုသမႈအတြက္ သြားေရာက္ရန္   စဥ္းစားေနပါသလား?

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အသင္ၾကီးဧ။္ စစ္တမ္းအရ စင္ကာပူနိုုင္ငံဧ။္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မွာ အာရွအတြင္း နံပါတ္တစ္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူရွိ ေဆးရံုုၾကီးမ်ားမွာ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္္တိုေတာင္းကာ ဆရာဝန္မ်ားမွ သင့္က်န္္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍သိလိုသမွ်ကို အခ်ိန္္ေပးကာေျဖၾကား ေပးပါသည္။ ေခတ္မီေဆးပညာ ကုထံုးမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚေဆးဝါးကိရိယာမ်ား ကို အသံုးျပဳကာ စစ္ေဆးကုသေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္ကာ စင္ကာပူတြင္ ေဆးကုသမႈ စရိတ္မွာ ဘန္ေကာက္ထက္ပိုမိုသက္သာႏိုင္ပါသည္။

ယူလင့္ခ္သည္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျပီး Mount Elizabeth, Raffles Hospital, Gleneagles and SGH အပါအဝင္ စင္ကာပူရွိထိပ္တန္းေဆးရံုျကီး ၈ခုတြင္္ ေဆးကုသမွဳေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏွစ္စဥ္ စီစဥ္ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ ေလယာဥ္ျဖင့္ အေရးေပၚေဆးကုသမွဳကိုလည္း အပတ္စဥ္ ၂ျကိမ္ သို့ ၃ျကိမ္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။

 _

   ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ယံုၾကည္ အားထားႏိုင္ျခင္းမွာ

 _
   (၁) အက်ြမ္းက်င္ဆံုုး ဆရာ၀န္မ်ား
  • ကၽြႏု္ပ္တိုု့ဧ။္ ၀ါရင့္အေတြ့အျကံုုမ်ားအရ သက္ဆိုုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီး၇ွိ အက်ြမ္းက်င္ဆံုုးဆရာ၀န္ မ်ားနွင့္ျပသနိုုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္၇ြက္ေပးပါသည္။
   (၂) လြယ္ကူအဆင္ေျပျခင္း
  • ကၽြႏုု္ပ္တိုု့မွ ေဆး၇ံုုေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းယူေပးျခင္း၊ ဗီဇာဟိုုတယ္၊ အျကိုုအပိုု ့၊ ျမန္မာ ဘာသာျပန္၊ ေဆးကုုသစဥ္အတြင္း လိုုက္ပါကူညီေပးျခင္း အစ၇ွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအားလံုုးကိုု အစစအရာရာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ့ေစရန္ ကူညီေပးလ်က္၇ွိပါသည္။
   (၃) ကုုန္က်စရိတ္သက္သာေစျခင္း
  • စင္ကာပူသိုု့ မလာေရာက္မွီ ေဆးကုုသမွဳအတြက္ ခန့္မွန္းကုုန္က်စရိတ္မ်ားကိုု သိ၇ွိေစ၇န္ က်ြႏုု္ပ္တိုု့မွ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္အတြက္ မိမိတိုု့သံုုးစြဲမည့္စရိတ္စကနွင့္ အကိုုက္ညီဆံုုး ေဆး၇ံူ (သို႔) ေဆးခန္းကိုု ေ၇ြးခ်ယ္ႏိုုင္ျခင္း။

 _

အခမဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရန္ :

 _

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဆးရံုကြန္ယက္

 _
Gleneagles Hospital Mount Elizabeth Novena Hospital Mount Elizabeth Orchard Hospital
Gleneagles Hospital Mount Elizabeth Novena Hospital Mount Elizabeth Orchard Hospital
Raffles Hospital Thomson Medical Centre Mount Alvernia Hospital
Raffles Hospital Thomson Medical Centre Mount Alvernia Hospital
Tan Tock Seng Hospital Singapore General Hospital Farrer Park Hospital
Tan Tock Seng Hospital Singapore General Hospital Farrer Park Hospital

 _

 _

အညႊန္း

 _

"When I lost the sight in my right eye in February, 2004... to Singapore for a second opinion and put me in touch with Mrs. Vivienne Tan at U-link Assist who arranged medical appointments... hotel bookings and met me at the airport, took me to the hotel and picked me up and sent me back after all medical appointments. I found this very comforting... I found her to be very professional, efficient and friendly as she guided me through all the appointments... it is a great relief to have Mrs. Tan and her efficient staff waiting for me when my plane arrives in Singapore. Mrs. Tan and her staff have excellent knowledge of which specialist is the most appropriate one for your medical problem and I have no hesitation in recommending her and the staff at U-Link if you want good professional and efficient service."

Datin Anggang, Labuan F.T., Malaysia, June 2011

"My husband and I happily endorse the services offered by Ulink... how well you handled all the arrangements from helping me find a surgeon to making the appointments for consultation and for surgery. We were also very grateful for your assistance changing hotels after surgery and for arranging an earlier return to Dhaka... Ulink's assistance made my surgery and time spend in Singapore so much less stressful. You were all wonderful and so responsive."

Sara F., Dhaka, Bangladesh, August 2012

 _