automotorsport.se

Bilvalet 2014

Välkommen till auto motor & sports valkompass! Här får du 15 frågor om bilar, trafik och infrastruktur som du själv tar ställning till. Sedan matchar vi vilka partier som passar bäst med dina åsikter.

323-868-7068


Fråga 1

Koldioxidskatten på bränsle ska höjas.

Läs mer om frågan

Skatten på diesel och bensin består av energiskatt, koldioxidskatt och moms. Att höja skatten kan bidra till att stimulera försäljningen av bränslesnåla fordon och minska miljöpåverkan, men det kan också fördyra vägtransporterna.

Fråga 2

Elbilar borde skattebefrias helt för att påskynda övergången till en hållbar bilflotta.

(403) 750-2954

Det registreras allt fler elbilar i Sverige. Men elbilstekniken är fortfarande dyr vilket gör det svårt för en privatperson att köpa elbil. Att momsbefria elbilarna kan stimulera en snabbare övergång till en större andel elbilar.

Fråga 3

Det är bättre att beskatta bilkörningen via bränslet än att beskatta bilägandet via fordonsskatten.

289-963-0465

Bilar beskattas på flera olika sätt. Förespråkarna hävdar att det är enklare och mer rättvist att beskatta bilkörning genom att lägga all skatt på bränslet. Då blir det billigare att till exempel äga en sportbil med stor motor som bara körs kortare sträckor under sommaren, men det kan ocksÃ¥å bli dyrare för dig som kör långa sträckor.

5192680355
Foto: Lavas/Creative Commons/Wikimedia

Hastighetsbegränsningen på vissa motorvägar ska höjas.

polypseudonymous

Motorvägarna är de vägar som är minst olycksdrabbade. En höjning av hastighetsgränsen innebär att transporttiden kortas. Å andra sidan påverkas miljön av höjda hastigheter.

Fråga 5
Foto: Trafikverket

Förbifart Stockholm ska byggas.

(913) 621-1309

Drygt 160.000 fordon passerar varje dag på Essingeleden i Stockholm. Förbifart Stockholm skulle enligt förespråkarna avlasta bland annat Essingeleden, minska utsläppen och korta pendlingstiden. Motståndarna menar att den inte kommer minska trängseln, att den blir dyrare än beräknat, att den inte är anpassad för kollektivtrafik och att miljön blir lidande eftersom utsläppen ökar.

(765) 405-2114

Trängselskatten i Stockholm och Göteborg ska höjas för att bygga ut kollektivtrafiken.

8563927783

Inflyttningen till både Stockholm och Göteborg är stor vilket ställer krav på kollektivtrafiken. Många väljer istället bilen. För att bygga ut kollektivtrafiken snabbare kan den finansieras med en högre trängselskatt, samtidigt som högre avgifter stimulerar ett minskat bilåkande.

Fråga 7
Foto: Holler Ellgaard/Creative Commons/Wikimedia

Trängselskatten i Stockholm och Göteborg ska utökas till fler områden.

(570) 558-5976

För att minska trafikmängden och köerna runt våra storstäder kan trängselskattens gräns utökas till större områden, men också till fler städer.

(786) 345-2825
Foto: KRoock74/Creative Commons/Wikimedia

Sverige bör införa vägtullar på vissa motorvägar, som i flera andra delar av Europa.

(313) 481-7695

I flera andra länder finns så kallade betalmotorvägar som kostar en mindre summa pengar att använda. Systemet innebär att kvaliteten på vägen i många fall är mycket hög. Motståndarna hävdar att det blir en klassfråga om vilka som kan använda de bättre motorvägarna, och vilka som inte har råd.

Fråga 9

Dubbdäcksförbuden i vissa svenska städer bör utökas till att omfatta fler områden än idag.

Läs mer om frågan

Dubbdäcken river upp farliga partiklar som försämrar luftkvaliteten i storstäderna, som redan är smutsigare än EU:s gränsvärden. Men dubbdäcken är också säkrare än friktionsdäck enligt många däcktester. Förespråkarna hävdar att de flesta bilister klarar sig med friktionsdäck, medan motståndarna mot dubbdäcksförbudet hävdar att påverkan på luften är liten och att det måste vara upp till var och en att välja själv.

Fråga 10

Dagens subvention för miljöbilar är för generös.

Läs mer om frågan

Miljöbilar får idag en skattebefrielse i fem år och så kallade supermiljöbilar får 40.000 kronor i rabatt. Dit räknas elbilar och vissa hybridbilar.

Fråga 11

Sverige bör införa ett ”bonus­-malus-­system”.

Läs mer om frågan

Törstiga bilar kan få en höjd skatt vid köpet medan snåla bilar får skattesubvention. Det blir alltså billigare att köpa en bil med bra miljöprestanda. Förespråkarna hävdar att systemet finansierar sig själv.

tubiform

Bötesbeloppen för fortkörningsbrott ska höjas.

Läs mer om frågan

Idag ligger bötesbeloppen för fortkörning på mellan 1.500 och 4.000 kronor. Flera andra länder har högre bötesbelopp och i vissa länder bestäms bötesbeloppet i relation till förarens inkomst. Förespråkarna till det här förslaget hävdar att det ska vara dyrt att bryta mot hastighetsreglerna.

307-790-2654

Staten bör subventionera produktionen av biogas i Sverige.

(949) 857-3119

Om staten subventionerar produktionen av biogas kan övergången gå snabbare. Biogas räknas idag till ett av de bränslen med minst miljöpåverkan men tillgången på biogas är dålig, framför allt i norra Sverige.

Fråga 14
Foto: Fortum

Staten ska införa en kraftfull subventionering av nya laddstolpar för att påskynda utbyggnaden.

Läs mer om frågan

Elbilar har generellt sett betydligt kortare räckvidd än motsvarande bil med förbränningsmotor. Laddstolpar med snabbladdningsfunktion underlättar ägandet av en elbil. Men utbyggnaden har fastnat i ett slags Moment 22: det säljs fortfarande relativt få elbilar och då byggs heller inte särskilt många laddstolpar.

Fråga 15

Det är rimligt att bensin-­ och dieseldrivna bilar ska kunna klassas som miljöbilar.

Läs mer om frågan

Idag kan även bensin- och dieseldrivna bilar som uppfyller kraven klassas som miljöbilar. Motståndarna hävdar att kraven för att klassas som miljöbil måste vara betydligt hårdare än så.