(310) 268-7004 6626375529 damping constant 323-691-6329 8304274502 (912) 965-3220

 
    _______
Tekst alternatywny
(972) 237-5864
OBÓZ LETNI £EBA 2019
(351) 202-0014
MMD¶l - Wo³ów 16.III.
Beni amer
303-415-3580
Bushi Do Cup 30.III.
Park Wodny 12.IV
Kobierzyce Cup 6.IV.
Sari Cup - ¯ory 13.IV
2317334198
hexameron
Tekst alternatywny
9208801152
16 medali - Nysa
(440) 325-6527
Mistrzostwa Polski PFKS
(843) 815-4849
5 medali - Zduñska W.
Zobacz wszystkie sukcesy
Tekst alternatywny
229-243-7526
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny


www. ASW24 .pl Drukuj


Witamy na stronach Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdzieszowice
 
Dru¿ynowego Mistrza Opolszczyzny w Karate 2005-2007, 2017, 2018
 

 

 

 

    

509-847-4727    Magdalena i Pawe³ Papoñ z synem Mi³oszem


   

            Magdalena i Pawe³ Papoñ

Serdecznie witamy w naszej Akademii   :)
- to przesz³o 716-310-0067 tradycja treningów w rodzinnej, mi³ej i ciep³ej atmosferze. Pod naszymi skrzyd³ami trenuj± nawet 3-letnie dzieci, m³odzie¿ i osoby pe³noletnie - nawet po 60-ce. Szkolimy ¶wietnych zawodników, którzy wygrywaj± presti¿owe turnieje karate. Ka¿dego roku, w okresie wakacyjnym organizujemy letnie obozy sportowe nad morzem, a piêæ razy w ci±gu roku wyje¿d¿amy na Zgrupowania Szkoleniowe. Na salach czêsto widujemy ca³e rodziny: tatê, który w pracy jest Panem Rafa³em, a w Dojo - senpai Rafa³. Mama Ania, która przychodz±c ze swoimi dzieæmi na trening - wita siê ze wszystkimi, mówi±c "osu". Naszych adeptów uczymy szacunku, dyscypliny i konsekwencji w dzia³aniu. Posiadamy ogromne zaplecze sprzêtowe, a treningi prowadz± wykwalifikowani Instruktorzy, Dietetycy, Trenerzy Personalni i Trenerzy Sportu - wspaniali ludzie z pasj±.
My, jako dumni rodzice dwójki dzieci wiemy, ¿e wychowanie poprzez sport jest bardzo wa¿ne i coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach. Jeste¶my niezwykle szczê¶liwi, ¿e wspólnie z Wami mo¿emy realizowaæ nasz± ¿yciow± pasjê.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do zapoznania siê z
Ofert± ASW. Na pewno ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie. Wspólnymi si³ami do³o¿ymy wszelkich starañ, aby¶cie wprowadzili sport do swojego codziennego ¿ycia.

   
9542976166

regulamin serwisu | linki | pliki do pobrania | dzieci w karate
www.ASW24.pl '1994-2019'
© copyright by pablo